Vrijwilligers voor een actieve burgerparticipatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING (RMDO).

De RMDO is voortgekomen uit de  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ter bevordering van de burgerparticipatie in gemeenten. Bij de installatie in augustus 2008 werd vastgesteld dat de RMDO het college van B&W en de gemeenteraad van van advies kan dienen in zaken die betrekking hebben op de Zorg, het Welzijn en de Cultuur in de gemeente Sluis. In november 2010 zijn aan deze opdracht de gevolgen en mogelijkheden, ten gevolge van krimp (demografische ontwikkelingen), toegevoegd. Deze adviezen kunnen zowel gevraagd als ongevraagd worden geleverd.

Burgerparticipatie  is essentieel voor het werk van de RMDO. Daarom werken onder de RMDO

• een Koepelorganisatie Zorg die belangengroeperingen verenigt die zich richten op de zorg en het welzijn van burgers met een leeftijd-, lichamelijke-, verstandelijke- of zintuiglijke beperking.
• een Koepelorganisatie Welzijn & Cultuur die belangengroeperingen verenigt die werkzaam zijn op het brede terrein van Welzijn en Cultuur.
• een Koepelorganisatie Demografie die zich richt op gevolgen en mogelijkheden van krimp in de gemeente Sluis

Vragen die door de gemeente Sluis of door burgers aan de RMDO worden gesteld worden in werkgroepen voorbereid. Deze werkgroepen worden samengesteld uit leden van de RMDO en de Koepelorganisaties, aangevuld met burgers die, uit hoofde van hun kennis en ervaring, op vrijwillige basis willen meewerken om goede adviezen te produceren. Daarnaast wil de RMDO op eigen initiatief , proactief werken aan het nopstellen van adviezen aan het gemeentebestuur over zaken die op taakgebied van de RMDO liggen .  
De gestructureerde vorm van RMDO, Koepelorganisaties en werkgroepen geeft aan de RMDO een uitstekende gelegenheid om de burgerparticipatie te bevorderen en die informatie te verzamelen die voor haar advieswerk aan het college van B & W en de gemeenteraad noodzakelijk is.

De RMDO is onafhankelijk en staat vrij van politieke stromingen in de gemeente.